Kategorije

 


 


 

Pravilnik ( uslovi korišćenja )

Poštovani

Dobro došli na sajt www.buvljapijaca.rs

Vašim nalogom možete da postavljate predmete koje želite da prodajete. Nudimo Vam i opciju Kupi odmah gde omogućavate učesnicima licitacija da odmah otkupe Vaš proizvod po ceni koju ste definisali prilikom postavljanja aukcije. Prilikom registracije obavezni ste da unesete sve podatke sa vašeg ličnog dokumenta.

Na osnovu Člana 11. Zakona o oglašavanju Republike Srbije da bi aukcija bila objavljena na sajtu www.buvljapijaca.rs oglašivač je dužan da prilikom postavljanja oglasa tačno popuni deklaraciju/ upitnik za objavljivanje oglasa. Uneti podaci NEĆE biti javno dostupni na portalu i njih će buvljapijaca.rs tretirati kao poverljive u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Molimo Vas da pročitate:
Računarska prevara - Krivični zakon Republike Srbije

Član 301
(1) Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Molimo Vas da prilikom postavljanja aukcija na sajtu www.buvljapijaca.rs vodite računa o sledećem


- Da predmete postavljate u odgovarajućim kategorijama i grupama
- Ne reklamirate na bilo koji način druge internet sajtove
- Ne promovišete prodaju na drugom mestu
- Ne oglašavate oružje, alkohol, duvan, lekove, erotske usluge i igre na sreću.
Želimo Vam puno uspeha u prodaji i kupovini na portalu www.buvljapijaca.rs

Vaš buljapijaca.rs tim

Pravilnik
 
Uvod
 
1. Oblast primene i valjanosti
Uslovi koriišćenja Buvljapijaca.rs(pravilnik buvljepijaca.rs), Buvljapijaca.rs Gine Pajević 8/3, 35000 Jagodina(Buvljapijaca.rs), kao i sledeći dokumenti koji su objavljeni na web stranici www.Buvljapijaca.rs:
 
- Izjava o zaštiti podataka,
- Lista zabranjenih predmeta,
- Uputstvo za korišćenje Buvljapijaca.rs
- Sistem sankcionisanja
- Cenovnik

i koji se ovim inkorporiraju u ove pravilnik Buvljapijaca.rs i čine njihov sastavni deo,
uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Buvljapijaca.rs web stranice (pravilnik Buvljapijaca.rsjučujući sve sub-domene) i predstavljaju odredbe ugovora između Buvljapijaca.rs i Članova (kako je ovaj pojam definisan u članu 2.2. ovih pravilnik Buvljapijaca.rs).
 
Član (kako je ovaj pojam definisan u članu 2.2. ovih pravilnik Buvljapijaca.rs), iznova prihvata ove pravilnik Buvljapijaca.rs svaki put kada se uloguje na Buvljapijaca.rs unošenjem svojih podataka za pristup korisničkom računu i pritiskom na dugme „Prijavi me“.
 
Buvljapijaca.rs zadržava pravo da izmeni ove pravilnik Buvljapijaca.rs u bilo koje vreme po sopstvenoj diskreciji, i tako izmenjeni pravilnik Buvljapijaca.rs obavezuju Članove (kako je ovaj pojam definisan u članu 2.2. ovih pravilnik Buvljapijaca.rs), pod uslovom da izmenjene pravilnik Buvljapijaca.rs objavi na web stranici www.buvljapijaca.rs najmanje tri (3) dana pre nego što tako izmenjeni pravilnik Buvljapijaca.rs stupe na snagu.
 
2. Buvljapijaca.rs tržište
 
2.1. Buvljapijaca.rs tržište
Buvljapijaca.rs omogućava svojim Članovima (kako je ovaj pojam definisan u
članu 2.2. ovih pravilnik Buvljapijaca.rs) da koriste njegovu web stranu www.buvljapijaca.rs kao tržište,
tj. platformu za aukcijsku kupovinu i prodaju predmeta i prava (Proizvodi).
 
2.2. Članstvo
Registrovanjem na Buvljapijaca.rs com, tj. dostavljanjem ličnih podataka koji su nephodni za uspostavljanje članstva, kao i prihvatanjem ovih pravilnik Buvljapijaca.rs, zainteresovana strana postaje član  Buvljapijaca.rs tržišta (“Član”).
Registracija i članstvo su besplatni. 
 
Samo Član može učestvovati u aukcijskoj kupovini i prodaji Proizvoda na Buvljapijaca.rs tržištu, kao i koristiti srodne funkcije web stranice i delove web stranice zaštićene lozinkom
(a naročito radi pristupa ličnom nalogu Člana).
Član koji daje Proizvod označava se kao „Prodavac“, član koji prima Proizvod kao „Kupac“,
a sticanje kao „Kupovina“.
 
 
2.3. Aukcija
Aukcija na Buvljapijaca.rs tržištu započinje objavljivanjem ponude od strane Prodavca.
Ponuda sadrži, kao minimum, sledeće obavezne elemente:
opis Proizvoda, trajanje Ponude i minimalnu cenu koja se traži za Proizvod (”Ponuda”).
Trajanje Ponude predstavlja trajanje aukcije.
Kao odgovor na ponudu, zainteresovana lica, nastupajući u međusobnom takmičenju,
daju svoje kontra-ponude koje sadrže iznos maksimalne cene koju ta
lica nude da plate za ponuđeni Proizvod.
 
Objavljivanjem Ponude, Prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor oaukcijskoj prodaji ponuđenog Proizvoda sa licem koje da najvišu kontra-ponudu pre isteka aukcije.
Lice koje je dalo najvišu kontra-ponudu postaje Kupac u momentu isteka aukcije.
 
3. Prava i obaveze
 
3.1. Prava i obaveze Buvljapijaca.rs
Buvljapijaca.rs nije obavezan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih Članova kada je u pitanju upotreba Buvljapijaca.rs tržišta.
 
Buvljapijaca.rs je ovlašćen, ali ne i obavezan, da proverava adekvatnost Ponuda, tekstova i slika objavljenih od strane svojih Članova na Buvljapijaca.rs tržištu. Ovo se naročito, ali ne i isključivo, odnosi na metod koji su Članovi koristili da procene potencijalne poslovne partnere. Buvljapijaca.rs ni na koji način nije odgovoran za sadržaj Ponuda, tekstova i slika koje Članovi objavljuju na Buvljapijaca.rs tržištu.
 
Buvljapijaca.rs nije ugovorna strana u ugovoru zaključenom između Članova na Buvljapijaca.rs tržištu. Buvljapijaca.rs kao ni njegovi predstavnici, zaposleni, pomoćno osoblje i druga lica angažovana od strane Buvljapijaca.rs ne zastupaju niti na drugi način predstavljaju Članove niti garantuju za njihove obaveze, i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakve rizike koji se vezuju za proces zaključenja i samo zaključenje poslova na Buvljapijaca.rs tržištu, niti bilo kakvu odgovornost za neispunjene obaveza od strane Člana ili štetu koju Član može s tim u vezi pretrpeti.
 
Članovi zaključuju međusobne ugovore na Buvljapijaca.rs tržištu samostalno i na svoju ličnu odgovornost. Prodavac i Kupac stiču prava i obaveze na osnovu takvih ugovora i isključivo su odgovorni za ispunjenje takvih ugovora.
 
3.2. Bez prava na upotrebu
Buvljapijaca.rs ima ekskluzivno pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu www.Buvljapijaca.rs internet stranice ili upotrebu usluga Buvljapijaca.rs bilo kom Članu ili potencijalnom članu u bilo kom trenutku.
 
4. Neprenosivost članstva
Članstvo na Buvljapijaca.rs je lične prirode i ne može se preneti na bilo koja druga lica.
 
5. Uslovi za članstvo
 
5.1 Poslovna sposobnost
Članstvo je dozvoljeno samo za fizička ili pravna lica sa punom poslovnom sposobnošću.
Maloletnici (lica ispod 18 godina) ne mogu biti Članovi.
 
5.2 Lični podaci
Podaci koji se dostavljaju prilikom registracije moraju biti potpuni i uvek tačni, a naročito moraju sadržati sledeće: puno ime i prezime, adresu (poštanski broj) trenutnog prebivališta ili sedišta, broj telefona (bez brojeva za naplatu usluga kao npr. 0900 brojevi),
i važeću e-mail adresu.
 
Ukoliko se bilo koji od podataka navedenih u stavu 1 ovog člana 5.2. izmeni, Član je u obavezi da ažurira svoje podatke bez odlaganja u svom profilu, sa ciljem da podaci na osnovu kojih se zasniva članstvo tog Člana budu u svakom trenutku potpuni i tačni.
 
Korisničko ime koje je Član izabrao ne sme da bude nepristojno ili uvredljivo na bilo koji način. Korisničko ime takođe ne sme da sadrži referencu na e-mail, telefon ili internet adresu, niti je dozvoljena upotreba korisničkog imena kojim se krši neko pravo trećeg lica.
 
6. Početak i kraj članstva
 
6.1. Početak
Članstvo počinje potvrdom nakon unosa koda koji je Buvljapijaca.rs poslao SMS-om na broj mobilnog telefona koji je Član dostavio.
 
6.2 Otkazivanje članstva od strane Člana
Član može otkazati članstvo u bilo koje vreme slanjem otkaznog e-mail-a na adresu podrska@Buvljapijaca.rs, ali samo pod sledećim uslovima koji svi moraju biti kumulativno ispunjeni u trenutku otkazivanja:
 
-račun Člana mora biti izmiren, tj. ne sme biti neizmirenih dugovanja Člana prema Buvljapijaca.rs.
-Član ne sme imati objavljenu Ponudu na Buvljapijaca.rs.
-Član ne sme učestvovati ni u jednoj aktuelnoj aukciji na Buvljapijaca.rs kao potencialni kupac.
 
Buvljapijaca.rs korisnički servis potvrđuje otkazivanje putem e-maila i blokira odgovarajući račun. 
 
Članovi mogu ocenjivati jedni druge tokom korišćenja Buvljapijaca.rs tržišta.
Ocene koje je dao Član koji otkazuje članstvo, kao i ocene upućene tom Članu nastavljaju da se prikazuju na Buvljapijaca.rs i nakon prestanka članstva.
 
Ukoliko iz bilo kog razloga navedenog u stavu 1 ovog člana 6.2 nije moguće prekinuti članstvo, Buvljapijaca.rs korisnički servis uputiće Članu o kome je reč, putem e-mail-a, precizne instrukcije o neophodnim radnjama koje je Član dužan da preduzme kako bi mu prestalo članstvo.
 
6.3 Otkazivanje od strane Buvljapijaca.rs
Buvljapijaca.rs zadržava pravo da Članu otkaže članstvo u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, pravilnik Buvljapijaca.rsjučujući, ali ne ograničavajući se na, slučaj kada Član prekrši ove pravilnik Buvljapijaca.rs.
6.3 Otkazivanje od strane Buvljapijaca.rs
Buvljapijaca.rs zadržava pravo da Članu otkaže članstvo u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, pravilnik Buvljapijaca.rsjučujući, ali ne ograničavajući se na, slučaj kada Član prekr
Član kome Buvljapijaca.rs otkaže članstvo neće usled toga imati nikakva prava ili potraživanja prema Buvljapijaca.rs.
 
Član kome je otkazano članstvo ostaje obavezan da Buvljapijaca.rsplati sve neizmirene troškove i naknade koje duguje u skladu sa Cenovnikom.
Prava Buvljapijaca.rs iz ovog člana 6.2. važe i u slučaju kršenja od stane Člana bilo kojih drugih obaveza iz ovih pravilnik Buvljapijaca.rs.
 
 
6.4 Pristanak Buvljapijaca.rs
Član kome je otkazano članstvo od strane Buvljapijaca.rs nema pravo da se ponovo registruje kao Član, bilo pod svojim bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka Buvljapijaca.rs.
 
Lice koje prekrši ovu zabranu obavezno je da Buvljapijaca.rs plati ugovornu kaznu u iznosu od 6.000 RSD, odmah po prijemu pisanog zahteva za isplatu od strane Buvljapijaca.rs (pisana forma takvog zahteva ispunjena je, između ostalog, i u slučaju e-mail-a).
Buvljapijaca.rs će blokirati nalog Člana koji je prekršio gore navedenu zabranu.
Buvljapijaca.rs zadržava pravo da takvom Članu trajno zabrani članstvo.
 
 
Opšte obaveze članova
 
7. Tehničke smetnje
Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programa koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranice Buvljapijaca.rs i povezanih stranica je zabranjena.
Članovi ne smeju da preuzimaju mere koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture Buvljapijaca.rs.
 
Članovima se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao Buvljapijaca.rs kao i da na bilo koji drugi način blokiraju rad www.Buvljapijaca.rs internet stranice.
 
8. Zabrana otkrivanja pristupnih podataka
Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju u najstrožoj tajnosti ličnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Buvljapijaca.rs, a koju su izabrali prilikom registracije, kao i da ništa od toga ne otkrivaju trećim licima.
 
9. Intelektualna svojina trećih lica (intelektualna svojina)
Objavljivanjem formata ili sadržaja tekstova i slika na Buvljapijaca.rs internet stranici (ponude, ocene, beleške kao deo ”Pitanja i odgovora”, itd.) ili njihovim prenošenjem na bilo koji drugi način na ili putem Buvljapijaca.rs internet stranice, Član ne sme prekršiti prava intelektualne svojine trećih lica. Član sme da koristi i objavljuje samo one slike i tekstove na Buvljapijaca.rs internet stranici koje je sam napravio ili za čije korišćenje i/ili objavljivanje je vlasnik Članu dao dozvolu; ovo se takođe odnosi na tekstove i slike koji su javno dostupni na nekoj drugoj internet stranici.
 
U slučaju kršenja ovog člana 9, Član će obeštetiti Buvljapijaca.rs i odbraniti ga od bilo kakvih zahteva trećih lica koji mogu nastati u vezi sa takvim kršenjem.
 
10. Lična prava trećih lica
Objavljivanjem formata ili sadržaj tekstova i slika na Buvljapijaca.rs internet stranici (ponude, ocene, beleške kao deo ”Pitanja i odgovora”, itd.) ili njihovim prenošenjem na bilo koji drugi način na ili putem Buvljapijaca.rs internet stranice Član ne sme prekršiti lična prava trećih lica; naročito, gore navedeno ne sme biti uvredljivo, nepristojno, ne sme povređivati nečiju čast ili ime, biti mučno, ponižavajuće, štetno za reputaciju ili slično.
 
U slučaju kršenja ovog člana 10, Član će obeštetiti Buvljapijaca.rs i odbraniti ga od bilo kakvih zahteva trećih lica koji mogu nastati u vezi sa takvim kršenja.
 
 
11. Zabrana reklamiranja
Sadržaj tekstova i slika koje Član objavljuje na Buvljapijaca.rs internet stranici (ponude, ocene, beleške kao deo ”Pitanja i odgovora”, itd.) ili prenosi na bilo koji drugi način na ili putem Buvljapijaca.rs internet stranice ne sme sadržati bilo kakav oblik reklame za proizvode koje ovaj Član u tom trenutku ne prodaje preko Buvljapijaca.rs.
 
12. Linkovi i internet adrese
Ponude i sadržaj (pravilnik Buvljapijaca.rsjučujući slike) objavljene na internet stranici www.buvljapijaca.rs, ne smeju sadržati bilo koji URL link ili internet adresu.
 
13. Korišćenje sadržaja
Informacije o Prodavcu, koje se mogu videti u Ponudi za Proizvod, ili bilo koje druge informacije koje Buvljapijaca.rs može pružiti Članovima u vezi sa Ponudama drugih Članova smeju se koristiti samo u vezi sa relevantnim Ponudama; korišćenje od strane Članova u reklamne svrhe, a pogotovo za slanje netraženih komercijalnih poruka, je strogo zabranjeno.
 
14. Zabrana zaključivanja ugovora van Buvljapijaca.rs
Kroz tekstove i slike bilo kog formata ili sadržaja koje Član objavljuje na Buvljapijaca.rs internet stranici (ponude, ocene, beleške kao deo ”Pitanja i odgovora”, itd.) ili prenosi na bilo koji drugi način na ili putem Buvljapijaca.rs internet stranice ne sme se navoditi na zaključivanje bilo kakvih ugovora van Buvljapijaca.rs.
 
15. Zabrana manipulacija na aukciji kroz kontra-ponude
Davanje više kontra-ponuda za isti Proizvod korišćenjem više od jednog korisničkog imena je strogo zabranjeno.
 
Prodavcima Proizvoda je zabranjeno da manipulišu cenom njihovih Proizvoda tokom aukcije, između ostalog, tako što bi sami davali kontra-ponude za Proizvode ili bi navodili osobe koje žive sa njima u istom domaćinstvu ili druga treća lica da daju takve kontra-ponude.
Davanje kontra-ponuda korišćenjem metode automatske obrade podataka je zabranjeno.
 
16. Korektno i istinito korišćenje sistema ocene
Članovi su u obavezi da prilikom ocenjivanja iznose istinite informacije. Ocene moraju biti objektivne i ne smeju sadržati lične uvrede. Ocena ne sme sadržati nikakvo
reklamiranje (npr. navođenjem neke www adrese itd).
 
Nečasno kontrolisanje svojeg ili tuđeg evaluacionog profila (npr. kroz korišćenje nekoliko korisničkih imena) je zabranjeno.
U cilju zaštite ličnih podataka, navođenje ličnih podataka
bilo kog Člana u oceni je zabranjeno.
 
Podnošenje obmanjujućih ocena ili manipulisanje sistemom
ocene u svoju korist je takođe zabranjeno. 
U posebnim slučajevima, Buvljapijaca.rs ima pravo, ali ne i obavezu, da u bilo koje vreme pristupi nezavisnom sistemu ocenjivanja i obriše i/ili ispravi ocene.
 
  
Pravila tržišta
 
17. Zabranjeni Proizvodi
Buvljapijaca.rs zadržava pravo da u bilo koje vreme zabrani aukcijsku prodaju određenih Proizvoda ili grupe Proizvoda na Buvljapijaca.rs po sopstvenoj diskreciji i bez obrazloženja.
Osim Proizvoda čiju aukcijsku prodaju Buvljapijaca.rs zabrani po sopstvenoj diskreciji, zabranjeno je i prodavati Proizvode čija ponuda,  prodaja, kupovina, davanje ili
korišćenje može predstavljati kršenje zakonskih i drugih propisa.
 
Neiscrpan, često ažuriran pregled zabranjenih Proizvoda i grupa Proizvoda nalazi se na Stranici zabranjenih proizvoda.
 
18. Objavljen sadržaj, ponude i kategorije
Buvljapijaca.rs zadržava pravo da izbriše Ponude, protiv-ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa Buvljapijaca.rs internet stranice u bilo kom trenutku bez daljeg ispitivanja i bez obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na Ponude smeštene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, Ponude koje su očigledno neozbiljne ili na drugi način defektne, kao i tekst, sliku ili drugi materijal koji može ugroziti prava trećih lica.
 
Član niti bilo koje treće lice nemaju nikakva prava ili zahtev prema Buvljapijaca.rszbog pomenutog brisanja.
Buvljapijaca.rs takođe zadržava svoje pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću Ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.
 
19. Kršenje pravilnik Buvljapijaca.rs od strane Člana
Buvljapijaca.rs ima pravo da upozori Člana ako postoje verovatni i/ili konkretni dokazi da je taj Član prekršio ove pravilnik Buvljapijaca.rs
Buvljapijaca.rs je ovlašćen da upozori Člana ako postoje verovatni i/ili konkretni dokazi da je Član prekršio ugovorne obaveze prema drugom Članu.
Kršenje pravilnik Buvljapijaca.rs se sankcioniše prema sistemu sankcionisanja.
 
20. Izmene u trajanju Ponuda
Buvljapijaca.rs ima pravo, ali ne i obavezu, da produži ili skrati trajanje Ponude, u meri neophodnoj za pravilno izvršenje relevantne Ponude.
 
 
Obaveze prodavca
 
21. Vlasništvo nad ponuđenim Proizvodom
Prodavac sme nuditi samo one Proizvode koji su u njegovoj isključivoj svojini, isključivoj i nesmetanoj državini i bez tereta.
 
22. Istinita informacija o Proizvodu koji se nudi
Prodavac je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom
Proizvodu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci.
Svi znani nedostaci u vezi Proizvoda/ambalaže tj. pakovanja moraju se navesti.
Ovo se posebno odnosi na polovne proizvode ili proizvode
sa oštećenom ambalažom tj. pakovanjem.
Prodavac je obavezan da objavi svoju Ponudu u odgovarajućoj kategoriji Proizvoda na tržištu.
 
23. Zabrana višestrukih listiranja
Zabranjeno je istovremeno listiranje više istovetnih ili sličnih Proizvoda u istoj ili u više različitih kategorija. Buvljapijaca.rs zadržava pravo da obriše takve Ponude bez daljeg ispitivanja i bez prethodnog obaveštenja.
 
23.1. Zabranaaukcijske prodaje pre završetka aukcije
Prodavac ne sme tokom trajanja aukcije prodati, preneti ili na drugi način preneti na treće lice neko pravo na Proizvodu izvan aukcije. 
 
24. Listiranje i naknade
Listiranje opcija za posebne Ponudbene aranžmane moguće je samo uz plaćanje posebne naknade prema Cenovniku.
U slučaju uspešno zaključenog ugovora, Prodavac je takođe obavezan da plati Buvljapijaca.rs naknadu za obavljenu aukcijsku prodaju u skladu sa gore pomenutim Cenovnikom.
Naknade navedene u stavu 1 i 2 ovog člana 24. dospevaju za plaćanje od strane Prodavca odmah po uspešnom završetku aukcije.
 
Buvljapijaca.rs zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme. Međutim, izmene Cenovnika ne primenjuju se na aukcije koje su započete pre momenta objavljivanja izmenjenog Cenovnika.
Prodavac koji izbriše ili izmeni ponudu u periodu važenja Ponude
podleže izmenjenom Cenovniku.
 
25. Kreditiranje naknade
Ako Prodavac opravdano raskine ugovor sa Kupcem (videti član 26.6. d) Raskid), može tražiti od Buvljapijaca.rs da mu iznos plaćene naknade refundira ili da za taj iznos
kreditira račun Prodavca kod Buvljapijaca.rs.
Ako Prodavac i Kupac raskinu sporazumno ugovor u cilju rešavanja spora, Prodavac može tražiti kredit za naknade koje je platio na Buvljapijaca.rs u vezi sa tom aukcijom.
Detalji o kreditiranju naknada mogu se naći u Cenovniku.
 
26. Postupak kontra-ponude
 
26.1. Povlačenje Ponude
Prodavac može izbrisati, tj. povući svoju Ponudu sve dok nije data makar jedna kontra-ponuda na tekućoj aukciji.
 
26.2. Format kontra-ponude
Kontra-ponuda se može dati na način naznačen na relevantnoj Ponudbenoj stranici. Kontra-ponude date u drugom formatu, naročito putem e-maila ili telefona, su nevažeće.
 
26.3. Obaveze u vezi sa kontra-ponudom
Davalac kontra-ponude se obavezuje da će kupiti ponuđeni Proizvod pod uslovima koje naznači Prodavac ili o kojima se obe strane naknadno usaglase (načini plaćanja i transporta, troškovi isporuke itd.) u slučaju da postane Kupac. Kontra-ponuda obavezuje sve dok neko ne da višu kontra-ponudu.
 
Kontra-ponuda se ne sme smanjiti ili povući.
Ukoliko je kontra-ponuda izbrisana na dozvoljen način (na primer od strane Buvljapijaca.rs usled kršenja ovih pravilnik Buvljapijaca.rs) naredna najveća kontra-ponuda se može aktivirati samo uz izričitu saglasnost lica koje ju je dalo.
 
Protiv-ponuda se može povući samo ukoliko se Prodavčeva Ponuda izmeni nakon davanja kontra-ponude i to tako da izmena umanjuje vrednost ponuđenog Proizvoda.
 
26.4. Zaključenje ugovora
Ugovor između Prodavca i ponuđača sa najvišom kontra-ponudom (koji postaje Kupac) smatra se zaključenim i stupa na snagu odmah po isteku aukcije i u tom smislu nisu potrebna nikakva dodatna obaveštenja.
 
26.5. Sadržina ugovora
a) Sadržina ugovora i osnovne obaveze
Sadržinu zaključenog ugovora između Prodavca i Kupca čini opis relevantnog Proizvoda (pravilnik Buvljapijaca.rsjučujući dodatke, npr. informacije o Prodavcu u sastavu “Pitanja i odgovora“), kao i uslovi koje je naveo Prodavac, u oba slučaja onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala Ponudu u trenutku kada je Kupac dao svoju kontra-ponudu, kao druge odredbe o kojima su se Prodavac i Kupac dogovorili pre zaključenja ugovora (ako ih ima).
 
Prodavac ima obavezu da Kupcu prenese svojinu nad Proizvodom, neopterećenu bilo kakvim pravima trećih lica, u zamenu za uplatu kupoprodajne cene.
Prenos naknade koju Prodavac duguje Buvljapijaca.rsna Kupca nije dozvoljen i stoga ne može biti predmet njihovog ugovora.
Kupoprodajna cena pravilnik Buvljapijaca.rsjučuje porez na dodatnu vrednost i druge primenjive poreze na aukcijsku prodaju ili prenos vlasništva.
 
b) Opis Proizvoda
Opis Proizvoda je deo ugovora i Prodavac ima obavezu da obezbedi da Proizvod odgovara opisanim karakteristikama.
Ukoliko Prodavac ne garantuje za neki podatak, to se mora jasno naznačiti inače će se smatrati da Prodavac garantuje i za taj podatak.
 
c) Ostale odredbe
-Prodavac je odgovoran za nedostatak Proizvoda koji nije opisao u Ponudi a koji drastično utiče na njegovu vrednost ili redovnu upotrebu. Prodavac je naročito odgovoran, u odsustvu drugačijeg upozorenja datog na jasan način, za funkcionalnost Proizvoda.
-Rizik propasti Proizvoda prelazi na Kupca u momentu isporuke.
-Kupoprodajna cena obuhvata sve takse za recikliranje ukoliko postoje, tj. Kupac ih ne plaća dodatno.
- Za ugovor između Prodavca i Kupca merodavno je Pravo Srbije, izuzimajući UN konvenciju o međunarodnoj prodaji robe .
 
27.6. Izvršavanje ugovora
a) Opšte napomene
Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju svojih obaveza u vezi sa kupoprodajnim ugovorom.
 
b) Komunikacija
Osim ako se Prodavac i Kupac ne dogovore drugačije:
Svaka strana mora drugoj strani da dostavi, u roku od 3dana od zaključenja ugovora, podatke koji su toj drugoj strani neophodni da bi ispunila ugovor.
 
Ukoliko nekoj strani nedostaju podaci o drugoj strani neophodni za ispunjenje ugovora, ona ima obavezu da, u roku od 3dana od zaključenja ugovora, zatraži te informacije najmanje dva puta putemBuvljapijaca.rs poruka, jedanput e-mail-om i jedanput telefonom (ako je moguće). Ukoliko ne dobije odgovor, ima pravo da raskine ugovor nakonisteka 3kalendarsa dana od dana zaključenja ugovora.
 
c) Datum dospeća
Osim ako Prodavac i Kupac ne dogovore drugačije:
Ugovorna obaveza Prodavca prema Kupcu kao i Kupca prema Prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunostiu roku od 10kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Ukoliko je Kupac obavezan da uplati kupoprodajnu cenu pre isporuke Proizvoda, izvršiće uplatu u roku od 10kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, bez nepotrebnog odugovlačenjai odlaganja, jer mora ostaviti prostora i Prodavcu za dostavu Proizvoda u okviru napred definisanog roka(10 dana).
 
Ukoliko je Prodavac obavezan da isporuči Proizvod pre uplate kupoprodajne cene, izvršiće isporuku u roku od 10 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora, bez nepotrebnog odugovlačenja i odlaganja, jer mora ostaviti prostora i Kupacu za realizaciju uplate u napred definisanom roku (10dana). Period od 10 kalendarskih dana takođe važi u slučaju simultane isporuke u zamenu za isplatu kupopordajne cene u gotovini.


d) Raskid
Ukoliko neki Član ne izvrši dospelu obavezu iz ugovora, njegov saugovarač ima pravo da raskine ugovor osim ukoliko je sam osujetio izvršenje relevantne obaveze (npr. nije se pojavio na dogovorenom sastanku za primopredaju ili nije saugovaraču dostavio tražene podatke o računu u banci).
 
e) Mane Proizvoda
Ukoliko se na Proizvodu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu Proizvoda, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost Proizvoda, ili Proizvod nema karakteristike navedene u ugovoru (pravilnik Buvljapijaca.rsjučujući tu i Ponudu) Kupac može, u roku od 7kalendarskih dana od isporuke Proizvoda, zahtevati od Prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.
 
Gornja odredba navedena iznad ni na koji način ne ograničava davanje dužeg perioda garancije (npr. duži period za notifikaciju nedostataka ili garanciju proizvođača).
Ukoliko Prodavac ne odgovori na dva uzastopna obaveštenja o nedostatku
ili popravka bude neuspešna, Kupac ima pravo da raskine ugovor.
Buvljapijaca.rs zadržava pravo da suspenduje članski status Prodavca ukoliko Prodavac ne sarađuje sa Kupcem na način predviđen u ovom članu.
 
 
27. Zaštita podataka
Izjava o zaštiti podatakaje integralni deo ovih Opštih uslova.
 
 
Ograničenje odgovornosti
 
28. Opšte napomene
Buvljapijaca.rs je odgovoran samo za direktnu štetu koju nekom licu
prouzrokuje namernom radnjom ili grubom nepažnjom.
Odgovornost Buvljapijaca.rs za izgubljenu dobit i drugu indirektnu štetu
isključuje se u potpunosti.
 
29. Tehnički prekidi, održavanje
Buvljapijaca.rs nije odgovoran za privremenu nedostupnost svoje internet stranice, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje iste, kao ni za pogrešno funkcionisanje internet stranice. Buvljapijaca.rs naročito nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja ili pogrešne obrade, odnosno neobrađivanja, Ponuda ili kontra-ponuda. Buvljapijaca.rs naročito ne garantuje da će vreme koje pokazuje sat na sistemu Buvljapijaca.rs odgovarati službenom vremenu.
 
Internet stranica Buvljapijaca.rs može biti privremeno nedostupna ili dostupna samo u ograničenom obimu, kao rezultat održavanja ili iz drugih razloga.
Član nema pravo ni na kakav zahtev ili potraživanja prema Buvljapijaca.rs
u vezi sa ovim ili sličnim razlozima.
 
30. Nema odgovornosti za sadržaj
Buvljapijaca.rs nema obavezu da proverava Ponude, ocene ili druge informacije koje Članovi objave na tržištu, pravilnik Buvljapijaca.rsjučujući, ali ne ograničavajući se na:
- tačnost i korektnost sadržaja Ponude ili kontra-ponude;
- kvalitet, bezbednost, legalnost ili dostupnost Proizvoda koji se nude
- sposobnost, kredibilnost, ovlašćenje ili volju pojedinačnih Članova u
vezi sa aukcijskom prodajom, kupovinom, isporukom ili plaćanjem
- ispunjenje drugih ugovornih obaveza.
 
31. Vezani internet sajtovi
Buvljapijaca.rs ne garantuje za ažuriranost, tačnost, potpunost, adekvatnost ili kvalitet sadržine internet stranica dostupnih preko linkova na internet stranici Buvljapijaca.rs i ne prihvata bilo kakvu odgovornost u vezi s tim.
 
32. Članovi i treća lica
Buvljapijaca.rs naročito nije odgovoran za štetu prouzrokovanu Članovima ili trećim licima ponašanjem nekog drugog Člana ili trećeg lica, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom web sajta Buvljapijaca.rs.
 
33. Izuzeće
Članovi i korisnici web sajta Buvljapijaca.rs obavezuju se da će obeštetiti Buvljapijaca.rs i odbraniti ga od bilo kakvih zahteva drugih Članova, korisnika ili trećih lica zbog kršenja njihovih prava usled Ponude, kontra-ponude, drugog sadržaja koji objavi Član ili korisnik ili usled upotrebe web sajta Buvljapijaca.rs na neki drugi način.
 
34. Merodavno pravo i nadležnost
Na sve sporove između Buvljapijaca.rs i (sadašnjeg ili bivšeg) Člana u vezi sa pravilnik Buvljapijaca.rs i drugim obavezujućim dokumentima na koje ovi pravilnik Buvljapijaca.rs upućuju primenjivaće se zakoni Republike Srbije. Nadležni sud biće Privredni sud u Beogradu, Srbija a ako nije moguće uspostaviti nadležnost privrednog suda, opštinski sud prema sedištu Buvljapijaca.rs.
 
 
 
35. Razdvajanje odredbi
Ukoliko je neka od odredaba ovih pravilnik Buvljapijaca.rs u potpunosti ili delimično ništava ili neizvršiva, to neće uticati na punovažnost i izvršivost drugih odredbi ovih pravilnik Buvljapijaca.rs. Nevažeća ili neizvršiva odredba biće zamenjena drugom koja na najbliži način ostvaruje svrhu nevažeće ili neizvršive odredbe.