Kategorije

  


 


 

Zaštita podataka

Izjava o zaštiti podataka
Ova Izjava o zaštiti podataka čini integralni deo Uslova korišćenja Buvljapijac.rs(UKAF) i sve definicije i termini iz UKAF primenjuju se i u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.
Kao što je naznačeno u UKAF, ova Izjava o zaštiti podataka obavezujuća je za svakog Člana od samog početka njegovog članstva na Buvljapijaca.rs.
Podaci o Članovima se prenose - u zavisnosti od odluke Člana - šifrovano ili dešifrovano. Podaci se čuvaju, uz saglasnost člana, na serverima.
Član iznova prihvata UKAF i ovu Izjavu o zaštiti podataka svaki put kada se prijavi na Buvljapijac.rs unošenjem svojih podataka za pristup korisničkom nalogu i pritiskom na dugme „Ulaz“.
Član je stoga svestan i saglasan sa činjenicom da njegova saglasnost i prihvatanje ove Izjave o zaštiti podataka predstavlja punovažan pisani pristanak koji daje Buvljapijac.r su smislu Člana 10 Zakona o zaštiti podataka (Službeni Glasnik Republike Srbije br. 97/2008).
1. Definicija ličnih podataka
Lični podaci su ime i prezime Člana, adresa, validan lični dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola), datum rođenja i pol, kao i podaci pri upotrebi: ime Člana, lozinka i IP adresa.
2. Osnovni principi
Član dozvoljava Buvljapijaca.rs, asistentima zaposlenim i preduzećima angažovanim od Buvljapijac.rs da čuvaju, obrađuju i koriste lične podatke unete od strane Člana u cilju potvrde i održavanja poslovnog odnosa i Članstva (npr. pri naplati usluga i kao kontakt pri upitima), kao i izvršenja poslova i ugovora iniciranih preko Buvljapijac.rstrgovine. Ovo se posebno odnosi na ime Člana, adresu, lični dokument, broj telefona, e-mail adresu, pol i datum rođenja.
3. Podaci za korišćenje Buvljapijac.rs web stranice
Član dozvoljava Buvljapijac.rsda prikupi, obrađuje i koristi podatke o Članu koji su u upotrebi kada se koristi Buvljapijaca.rs tržište, uz pomoć elektronskih pomagala, UKAFjučujući i podatke iz poruka koje članovi razmenjuju preko portala Buvljapijaca.rs, posebno za uređenje tržišta na Buvljapijac.rsi njegove prezentacije kako u vezi sa potrebama Člana tako i
da osigura Buvljapijac.rs tržište
4. Podaci o Banci
Ako Član upiše podatke o svom poštanskom računu i/ili računu u banci u svoj Članski nalog, samim tim se slaže da se ovi podaci koriste za bilo kakav povraćaj naknade od Buvljapijac.rsprema Članu, kao i da se ovi podaci - do stepena do kojeg je Član aktivirao relevantne funkcije u Članskom nalogu - pošalju e-mail-om ugovornom partneru (Kupcu) i UKAFjučenoj trećoj strani nakon zaključenog ugovora na Buvljapijac.rstržištu.
UKAFjučena treća strana u smislu ovog člana Izjave o zaštiti podataka znači odabrana kurirska služba sa kojom Buvljapijac.rs ima zaključen ugovor o saradnji, pod uslovom da je Prodavac optirao da preko te kurirske službe primi kupoprodajnu cenu od Kupca i/ili da preko nje dostavi Proizvod Kupcu.
5. Objava imena Člana, mesta boravka, ocene
Član je saglasan da Buvljapijac.rsučini korisničko ime (ime za pristup), mesto boravka koje je u vezi sa korisničkim imenom, datum registracije na Buvljapijaca.rs, ocene i komentara koje ostavlja Član a za druge Članove Buvljapijaca.rs, vidljivim za sve posetioce Buvljapijac.rsweb stranice. Član je svestan da sprečavanje objavljivanja već objavljenih podataka nije moguće.
6. Objava Ponuda na Buvljapijac.rstržištu
Član je takođe saglasan sa time da Buvljapijac.rsobjavi njegove lične podatke kada postavi Ponudu ili kada Član dostavi podatke kao deo funkcije “Pitanja i odgovori” ili kada koristi funkciju ocenjivanja drugih Članova. Član je dalje saglasan sa time da Buvljapijac.rsobjavi na svojoj internet stranici njegovo korisničko ime i mesto boravka ukoliko Član uspešno proda neki Proizvod na Buvljapijac.rs internet stranici.
7. Bez čuvanja detalja o kreditnim karticama
Buvljapijac.rs ne čuva i ne traži bilo kakve podatke o kreditnim karticama.
8. Prosleđivanje kontakt informacija
Član je saglasan da Buvljapijac.rsprosledi kontakt informacije i tekst unet od strane Člana u te svrhe, kao i poštanske i/ili bankovne detalje - do stepena do kojeg je Član aktivirao relevantne funkcije u svom Članskom nalogu - saugovaraču Člana (Prodavcu ili Kupcu) nakon zaključenog ugovora na Buvljapijac.rstržištu.
9. Radnje u vezi sa prevarama
Ako je potrebno u pojedinačnim slučajevima, i ako postoje mogući dokazi, Član je saglasan da Buvljapijac.rsima pravo da prikupi, obradi i koristi relevantne podatke koji su neophodni da bi se otkrila i zaustavila Ponuda ili kontra-ponuda sa namerom prevare, kao i druge ilegalne ili nepredviđene upotrebe Buvljapijac.rstržišta.
10. Korišćenje u svrhu reklame
Član je saglasan da Buvljapijac.rsprocesuira i koristi njihove lične podatke u reklamne svrhe, npr. slanje e-maila sa opštim informacijama u promotivne svrhe (bilten).
Ako Član saopšti takvu želju, Buvljapijac.rsće se uzdržati od korišćenja u reklamne svrhe. Član može saopštiti takvu želju slanjem relevantnog e-maila na podrska@Buvljapijac.rsili deaktiviranjem funkcije slanja biltena na svom Članskom nalogu u bilo koje vreme.
11. Prosleđivanje podataka prema zakonskim regulativama
U slučajevima određenim zakonom, ili usled naredbe nadležnog organa ili pokretanja postupka, Buvljapijac.rs je ovlašćen, bez daljeg obaveštavanja, da obezbedi tražene podatke nadležnim organima.
12. Prosleđivanje podataka nadležnim organima u slučaju odsustva zakonske regulative
Ukoliko prosleđivanje podataka nije dozvoljeno zakonom, Član se slaže da sam prosledi svoje lične podatke nadležnom
organu u svrhu neophodne zaštite od rizika po državnu i javnu bezbednost, kao i radi gonjenja počinilaca krivičnih dela.
13. Čuvanje i korišćenje nakon isteka aukcije
i prestanka Članstva
Član se slaže da podaci vezani za Ponudu, odnosno kontra-ponudu
(UKAFjučujući detalje o ponuđenom Proizvodu, mestu boravka Člana, poštanski kod, itd.)
budu objavljeni na Buvljapijac.rstržištu i nakon isteka relevantne aukcije.
Član se takođe slaže da bilo koji i svi komentari, ocene, ili bilo koji drugi materijal koji je taj Član postavio ili koji su drugi
Članovi postavili u vezi sa tim Članom na Buvljapijac.rstržištu mogu ostati objavljeni na relevantnim internet stranicama
Buvljapijac.rsneograničen vremenski period posle prestanka Članstva tog Člana.
Član se takođe slaže da njegovi podaci budu čuvani i korišćeni u bilo koje zakonske svrhe, UKAFjučujući i dostavljanje
nadležnim organima prema nalozima istih, čak i kada se Članstvo okonča. Posebno se naglašava da pravna obaveza
čuvanja podataka ostaje.
14. Ostale odredbe
U slučaju da bude bilo kakvih izmena, dopune ili brisanja ličnih podataka Člana koje čuva i obrađuje Buvljapijaca.rs,
Buvljapijac.rsće obavestiti tog Člana o izmeni, dopuni ili brisanju Podataka bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana
od dana izmene, dopune ili brisanja ličnih podataka tog Člana.
Buvljapijac.rsovime obaveštava Člana o njegovom pravu da svoj pisani pristanak dat Buvljapijac.rsza prikupljanje i
obradu ličnih podataka opozove u skladu
sa odredbama o raskidu iz UKAF.
Buvljapijac.rsovime obaveštava Člana o njegovom pravu da obavesti Buvljapijaca.rs
i zahteva da Buvljapijac.rsproveri bilo kakav slučaj nedozvoljene obrade
ličnih podataka Člana u vezi sa Buvljapijac.rstržištem.
Buvljapijac.rsovime obaveštava Člana o njegovom pravu da zahteva na razuman način od Buvljapijac.rsbilo koje dalje
informacije u vezi sa korišćenjem njegovih
ličnih podataka od strane Buvljapijaca.rs.